ریسک جهانی

دنیا در دو افقِ کوتاه‌مدت و میان‌مدت با چه ریسک‌هایی روبروست؟
نظمِ نوینِ جهانی تا چه حد متأثر از سه‌گانه‌ی «آب-غذا-انرژی» است؟
چهار سناریوی «همکاری-تحدید-رقابت-کنترل» چگونه جهانِ‌ پیشِ رو را شکل خواهند داد؟
گزارشی که پیشِ رو دارید، دعوتی است به این که همه در کنار هم، برای بحران‌های پیشِ روی جهان آماده‌ شویم و در مسیرِ ساختنِ جهانی پایدارتر و تاب‌آورتر گام برداریم
آفرینش: مجمع جهانی اقتصاد
بازآفرینی: زیما | زیست‌بومِ ماجراجوی آینده
با همکاری: مدرسه‌ی کسب‌وکار تکاپو