همراهان دوره صادرات
AVAN VENTURES

AVAN VENTURES

DANA

DANA

FANKAM

FANKAM

PAM CO

PAM CO

اتاق بازرگانی ایران امارات

اتاق بازرگانی ایران امارات

اتاق بازرگانی صنایع معادن کشاورزی ایران

اتاق بازرگانی صنایع معادن کشاورزی ایران

اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه

اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه

اتاق مشترک بازرگانی ایران و قزاقستان

اتاق مشترک بازرگانی ایران و قزاقستان

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

صندوق توسعه و صادرات

صندوق توسعه و صادرات

کنفدراسیون صادرات

کنفدراسیون صادرات

گروه صنعتی گلرنگ

گروه صنعتی گلرنگ

دانشکده مدیریت و اقتصاد

دانشکده مدیریت و اقتصاد

ریاست جمهوری علمی و فناوری

ریاست جمهوری علمی و فناوری

شناسا

شناسا

موسسه دانش بنیان برکت

موسسه دانش بنیان برکت

اتاق بازرگانی صنایع و معادت کشاورزی تهران

اتاق بازرگانی صنایع و معادت کشاورزی تهران

اتاق مشترک بازرگانی ایران و گرجستان

اتاق مشترک بازرگانی ایران و گرجستان

بنیادبرکت

بنیادبرکت

حرکت اول

حرکت اول

ISG

ISG

سرو

سرو

صندوق نواوری و شکوفایی

صندوق نواوری و شکوفایی

همراهان دوره توسعه ویژگی های رهبری
کشمون

کشمون

مهندسین مشاور تهران جوان

مهندسین مشاور تهران جوان

پمکو

پمکو

از کتاب

از کتاب

آماد برق سپهر

آماد برق سپهر

فناپ

فناپ

مهیمن

مهیمن