گزارش

گزارش صادرات

بر اساس آخرین آمار منتشر شده نسبت تجارت کشورمان به تولید ناخالص ملی عدد %32 می‌باشد و در مقایسه با میانگین جهانی %51 این شاخص نمایانگر وجود پتانسیل رشد و توسعه ی تجارت کشورمان است. همچنین بررسی‌های انجام شده در خصوص میزان واردات از کشور ایران نسبت به کل واردات کشورهای همسایه نشان می‌دهد که رفع موانع تجارت با کشورهای همسایه اثر چشم‌گیری بر توسعه تجارت خواهد داشت.

گزارشات کاملی برای شناسایی مسائل تجاری و اثر رفع آن ها بر روی اقتصاد کشور انجام شده، در گزارش “سر کَلاف مسائل تجاری ایران کجاست؟” هدف دنبال شده، ارائه تحلیل از مسائل تجاری برای کمک به سیاست‌گذاری و رونق تجارت از طریق مشخص کردن سر کلاف مسائل تجارت است.

شما می‌توانید گزارش کامل را از لینک زیر دانلود کنید: