شهریور 20, 1399
رهبران معتمد،رهبران قابل اعتماد، رهبران معتبر، رهبران معتمد، رهبری

حقایقی در مورد رهبران قابل اعتماد

آیا اینکه به رهبران و مدیران توصیه کنیم، “خودشان باشند” توصیه وحشتناکی است؟ بیل جورج، خالق رویکرد “رهبری قابل اعتماد” در حوزه مدیریت، ضمن پاسخ به […]