شبکه همکاران


شورای راهبردی
محمد تقی بانکی

محمد تقی بانکی

دبیر شورا و رئیس مدرسه کسب‌و‌کار
مسعود خوانساری

مسعود خوانساری

نائب رئیس شورا و رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران
سید احمد معتمدی

سید احمد معتمدی

رئیس شورا و رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر
بهمن عشقی

بهمن عشقی

دبیر کل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران
بهروز کریمی

بهروز کریمی

رئیس پردیس تخصصی مدیریت و مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر