برای دوره مدیریت ثروت: 27000000
دوره عالی شهر هوشمند 23500000 تومان
دوره مدیریت در صنعت: ( حضوری:6500000 تومان
آنلاین: 5000000 تومان)
مدیریت دارایی فیزیکی: 38000000 تومان

اوووپس! نمی توانیم فرم شما را بیابیم.

فرم پرداخت دوره