درس 1 از 4
درحال پیشرفت

مقدمه ای بر تاریخ انیمیشن

انیمیشن در طول تاریخ به دو روش تولید شده است. اولین مورد توسط هنرمندان ایجاد یک توالی از قاب های کارتونی است که سپس به یک فیلم ترکیب می شوند. روش دوم با استفاده از مدل های فیزیکی ، به عنوان مثال کینگ کنگ که قرار گرفته ، تصویر ضبط می شود ، سپس مدل منتقل می شود ، تصویر بعدی ضبط می شود و این روند ادامه می یابد.

انیمیشن رایانه ای را می توان با استفاده از دستگاه رندر برای تولید فریم های پی در پی که برخی از جنبه های تصویر متنوع است ، تولید کرد. برای یک انیمیشن ساده ، این فقط حرکت دادن دوربین یا حرکت نسبی اجسام صلب در صحنه است. این همان روش دوم است که در بالا توضیح داده شد ، یعنی استفاده از مدل های فیزیکی. انیمیشن رایانه ای پیشرفته تر می تواند دوربین و / یا اشیا را به روش های جالب تری جابجا کند ، به عنوان مثال در امتداد مسیرهای منحنی محاسبه شده ، و حتی می تواند از قوانین فیزیک برای تعیین رفتار اجسام استفاده کند.

انیمیشن در تجسم برای نشان دادن رفتار وابسته به زمان سیستم های پیچیده استفاده می شود.