فرم پیش ثبت نام دوره پیشرفته مدیریت صادرات

  نام دوره:

  نام: *

  نام خانوادگی: *

  ایمیل: *

  شماره تماس: *

  سمت شغل کنونی: *

  نام سازمان محل اشتغال کنونی: *

  حوزه فعالیت: *

  درصورتی که پاسخ فوق سایر موارد می باشد توضیح دهید:

  آخرین مدرک تحصیلی: *

  درصورتی که پاسخ فوق سایر موارد می باشد توضیح دهید:

  نحوه آشنایی با دوره:

  درصورتی که پاسخ فوق سایر موارد می باشد توضیح دهید: