سیما طاهرزاده

سیما طاهرزاده

مدیر توسعه کسب و کار تکاپو