رقابت‌پذیری و انقلاب صنعتی چهارم

امکان افزایش تولید و به دنبال آن رفاه بیشتر افراد و جوامع در انقلاب صنعتی چهارم به تعدادی از عوامل بستگی دارد. در نهایت هدف

اکوسیستم نوآوری چیست؟

نوآور بودن در خلاء امکان‌پذیر نیست. در این مقاله سازوکار درست آن معرفی می‌شود. زمانی بود که انقلاب دیجیتال به ما وعده می‌داد تا باعث